WSTĄP DO RUCHU

WSTĄP DO RCR

OSOBY PRAGNĄCE WSTĄPIĆ DO RUCHU CHRISTUS REX PROSZONE SĄ O WYSŁANIE WYPEŁNIONEJ PONIŻSZEJ DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ NA ADRES E-MAIL: narodowyrojalista@gmail.com

DEKLARACJA WSTĄPIENIA DO POBRANIA W FORMACIE PDF:  
 
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA
DEKLARACJA NR …………………
Ja, niżej podpisany(a) proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia  
RUCH CHRISTUS REX
Oświadczam, że znane mi są postanowienia regulaminu, cele i zadania Stowarzyszenia. Jednocześnie zobowiązuję się do ich przestrzegania, aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka Stowarzyszenia RUCH CHRISTUS REX.

………………………, dnia: ……………………..                  własnoręczny podpis: …………………………………..

Poniżej przedstawiam dane osobowe:

     1.Nazwisko i imiona: …………………………………………………………………………………..

2.Imiona rodziców: …………………………………………………………………………………….

3.Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………………………..

4.Obywatelstwo: ………………………………………………………………………………………..

5.Miejsce zamieszkania: ……………………………………………………………………………….

     6.Dowód osobisty: seria ……….. nr …………………… wydany przez ……………………….

     7.Numer telefonu: ………………………………………………………

8. Zainteresowania:………………………………………………………………………………………

=================================================================
UCHWAŁA ZARZĄDU RCR

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr …………………….. z dnia ……………………………………
Pan/Pani…………………………………………………. został(a) przyjęty(a) w poczet członków Stowarzyszenia
Ruch Christus Rex.

Prezes RCR

Gliwice, dnia: ……………                                                                            ………………..……