REGULAMIN

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Ruch Christus Rex

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ruch Christus Rex; w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.
 4. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Pan Tomasz Jazłowski, zam. 44-100 Gliwice, ul. Adama Asnyka 6/6, nr dowodu osob.: APB 937834. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.
 7. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
 8. Celem Stowarzyszenia jest:
 9. działanie na rzecz rozpowszechnienia tradycyjnej doktryny Katolickiej, idei narodowej, konserwatywnej oraz monarchistycznej wśród mieszkańców obszaru działania.
 10. popularyzowanie wiedzy z dziedziny polityki, historii Polski oraz teologii katolickiej wśród społeczeństwa.
 11. promocja i popieranie idei Katolickiej Nauki Społecznej.
 12. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi Tradycją Katolicką.
 13. prowadzenie  działalności dokumentacyjnej i wydawniczej.
 14. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 15. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
 16. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,
 17. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 18. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji państwowej w przypadku ataków na Kościół Rzymsko-Katolicki oraz Ruch Christus Rex,
 19. wspieranie działań zmierzających do wyrażania opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym,
 20. organizowanie działalności kulturalnej,
 21. inne działania realizujące cele statutowe.