REGULAMIN

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Ruch Christus Rex

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ruch Christus Rex; w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gliwice.
 4. Przedstawicielem Stowarzyszenia jest Pan Tomasz Jazłowski. Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
 6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.
 7. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich.
 8. Celem Stowarzyszenia jest:
 9. działanie na rzecz rozpowszechnienia tradycyjnej doktryny Katolickiej, idei narodowej, konserwatywnej oraz monarchistycznej wśród mieszkańców obszaru działania.
 10. popularyzowanie wiedzy z dziedziny polityki, historii Polski oraz teologii katolickiej wśród społeczeństwa.
 11. promocja i popieranie idei Katolickiej Nauki Społecznej.
 12. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi Tradycją Katolicką.
 13. prowadzenie  działalności dokumentacyjnej i wydawniczej.
 14. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 15. organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, koncertów oraz innych imprez,
 16. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,
 17. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 18. występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji państwowej w przypadku ataków na Kościół Rzymsko-Katolicki oraz Stowarzyszenie Ruch Christus Rex,
 19. wspieranie działań zmierzających do wyrażania opinii w sprawach publicznych i uczestnictwo w życiu publicznym,
 20. organizowanie działalności kulturalnej,
 21. inne działania realizujące cele statutowe.